วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

วิศวะคอมพิวเตอร์


หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ม.อุบลราชธานี)ปรัชญาหลักสูตร
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับเป็นฐานในการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ เป็นคนที่มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อ ตามความต้องการของตลาดแรงงานและของประเทศ อันเป็นการสร้างความเจริญให้กับตนเอง ชุมชน และประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  • เป็นผู้มีความสามารถเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบงานที่สามารถทำงานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตามหลักการวิศวกรรมซอฟแวร์
  • เป็นผู้มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์อย่างเพียงพอที่จะพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
  • เป็นผู้มีความรู้เชิงทฤษฎีอย่างเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับสูง
  • เป็นผู้มีความสามารถแสวงหาความรู้ เทคโนโลยีใหม่ และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
  • เป็นผู้มีทักษะในการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่น
  • เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
รายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนในคณะวิศวะคอมพิวเตอร์ หรือ (Computer Engineerin)


การเรียนการสอนในคณะนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ ทั้งส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เน้นวิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการเรียนรู้กึ่งภาคทฤษฎี และคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ การฝึกงานอุตสาหกรรมในบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์คต่างๆ โดยมีวิชาเลือกให้นักศึกษา ได้เลือกเรียนตามสาขาต่างๆ ที่ตนถนัด ไม่ว่าจะเป็น วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การประมวลผลแบบขนานและแบบกระจาย การออกแบบ VLSI (Very Large Scale – Integration) ระบบฝังตัวการประมวลผลสัญญาณ มัลติมีเดีย ระบบเครือข่ายสื่อสารและอื่นๆ

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา สามารถเป็นอาจารย์สอนหนังสือในมหาวิทยาลัย ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โปรแกรมเมอร์/นักวิเคราะห์ระบบ นักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย หรือ ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งปริญญาโท/ปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ตามแต่นักศึกษาจะมีศักยภาพเพียงพอ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว (บริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์)
 .
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นสาขาที่จะแตกต่างกับวิศวกรรมสาขาอื่น เพราะมีการเรียนการสอนในลักษณะของสหวิทยาการ คือ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ จึงเป็นสาขาที่สามารถเชื่อมโยงหรือต่อยอดไปทางด้านอื่นๆ ได้ง่าย เช่น โรโบติกส์ และระบบอัตโนมัติ ถ้าสามารถเพิ่มเติมพื้นฐานด้านวิศวกรรมเครื่องกลเข้าไปอีกด้วยละก็ การสร้างหุ่นยนต์ก็เป็นเรื่องไม่ยาก แต่ด้านนี้จะลดความสำคัญลงไปเรื่อยๆ เพราะในอนาคตวิทยาการด้านปัญญาประดิษฐ์จะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ

คะแนนสอบข้าวของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สสจะสูงสุดในกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จุฬาฯ รองลงมาก็เป็นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เกษตรฯ ในปีหนึ่งๆ จะรับนักศึกษาเพียงไม่กี่สิบคน ทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงมาก เพราะคณะนี้มีลู่ทางในการประกอบอาชีพที่ดี เป็นการเรียนเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาไปสู่อนาคต ฉะนั้นใครรที่ต้องการเรียนในคณะนี้จะต้องขยันอ่านหนังสือให้มากๆ 

ที่มา ...
http://www.unigang.com/Category/31
http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=478756
http://www.dek-d.com/board/view.php?id=806649
http://www.sci.ubu.ac.th/course/courseDetail.cfm?CID=305

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

1. Oho-idea สำหรับแนวคิดแปลกใหม่น่าสนใจของเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือในอนาคตหรือ Concept Phone ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตล้ำสมัย ฟังก์ชั่นการทำงานหลากหลาย ไม่ยึดติดกับรูปร่างลักษณะแบบเดิมๆ ของโทรศัพท์มือถือในปัจจุบัน มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ตอบ สนองผู้ใช้งานและเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคต
แนวคิดมือถือโทรศัพท์มือถือบอก สภาพดินฟ้าอากาศ (Weather Cell Phone Concept) มีแนวคิดและจุดเด่นตรงตัวเครื่องทำจากวัสดุ โปร่งใส ขนาดบางเฉียบ หน้าจอสามารถแสดงผลได้เต็มพื้นที่ตัวเครื่อง ใช้ระบบสัมผัสในการควบคุมการทำงาน สามารถตรวจวัดสภาพอากาศในปัจจุบันแล้วแสดงผลบนตัวเครื่องได้ อย่างเช่น อากาศปลอดโปร่ง หน้าจอจะใสแจ๋ว หากฝนตกตัวเครื่องก็จะมีหยดน้ำฝนเกาะอยู่ และถ้ามีหิมะตกหน้าจอก็จะเป็นฝ้าด้วยไอความเย็นของหิมะ และหากต้องการโทรออกหรือเขียนข้อความ เพียงแค่ใช้ปากเป่าลมไปยังหน้าจอ ก็สามารถเขียนตัวอักษรหรือวาดรูปต่างๆ ลงไปได้เลยที่มา บล็อก ของ sano_jang